Abraham
painting 1 of 48 by Filippino Lippi

Abraham by Filippino Lippi